Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Bruku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku

 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

 

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:

 1. uczniów,

 2. rodziców i opiekunów prawnych,

 3. Innych osób fizycznych, z którymi Administrator współpracujecie w ramach różnych form kooperacji.

 

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 1. imię i nazwisko, pesel, imiona rodziców, wizerunek

 2. adres e-mail, nr telefonu

 3. nazwa stanowiska pracy,

 4. adres pracodawcy,

 

Zakres powyższych danych może zostać rozszerzony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

 • upoważnienie do przetwarzania,

 • umowę powierzenia przetwarzania,

 • zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

 

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

 

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy
i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

 

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 552394874, e-mail: IOD@fioi.org.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej z siedzibą pod adresem 82-440 Dzierzgoń, Bruk 1, adres e-mail spbruk@o2.pl, zw.d. ADO.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH.

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją usług świadczonych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozyskiwane są z poszanowaniem:

 • uzyskania zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych,

 • zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania,

 • celów i czynności przetwarzania.

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

 

Państwa dane przechowywane będą przez okres realizowanych przez jednostkę zadań, archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego (ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

 

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

 • Prawo Oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 U S T AWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 • Karta Nauczyciela Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 U S T AWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T AWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1)

 • art.6 ust1 lit.e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • art6. Ust.1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 

V. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

 

VI. WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE

 

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO (spbruk.szkolna.net) oraz poprzez pocztę e-mail na adres: spbruk@o2.pl

Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem konieczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

 

VII. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

 

 

W imieniu ADO – Dominika Kulik- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny