Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Bruku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku

 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego nałożonego w tym rozporządzeniu.

 

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem i realizacją relacji, w których przetwarzane będą dane osobowe znajdziemy się w posiadaniu następujących danych:

 1. uczniów,

 2. rodziców i opiekunów prawnych,

 3. Innych osób fizycznych, z którymi Administrator współpracujecie w ramach różnych form kooperacji.

 

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 1. imię i nazwisko, pesel, imiona rodziców, wizerunek

 2. adres e-mail, nr telefonu

 3. nazwa stanowiska pracy,

 4. adres pracodawcy,

 

Zakres powyższych danych może zostać rozszerzony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

 • upoważnienie do przetwarzania,

 • umowę powierzenia przetwarzania,

 • zastrzeżenia ograniczające przetwarzanie wyrażone w formie pisemnej.

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

 

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

 

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy
i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

 

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 552394874, e-mail: IOD@fioi.org.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej z siedzibą pod adresem 82-440 Dzierzgoń, Bruk 1, adres e-mail spbruk@o2.pl, zw.d. ADO.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH.

 

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją usług świadczonych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pozyskiwane są z poszanowaniem:

 • uzyskania zgody zainteresowanych osób fizycznych lub zgody ADO do powierzenia lub udostępnienia danych osobowych,

 • zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania,

 • celów i czynności przetwarzania.

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

 

Państwa dane przechowywane będą przez okres realizowanych przez jednostkę zadań, archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego (ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

 

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 

 • Prawo Oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 U S T AWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 • Karta Nauczyciela Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 U S T AWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T AWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1)

 • art.6 ust1 lit.e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • art6. Ust.1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 

V. PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

 

VI. WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE

 

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO (spbruk.szkolna.net) oraz poprzez pocztę e-mail na adres: spbruk@o2.pl

Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem konieczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

 

VII. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

 

 

W imieniu ADO – Dominika Kulik- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny