Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Bruku

WAŻNE!

Utworzono dnia 07.04.2020


 

ZARZĄDZENIE nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku
z dnia 24.03.2020 roku
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.

Dyrektor Szkoły zarządza, co następuje:

§ 1

Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, zadania szkoły  będą realizowane według nowych przepisów prawa z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To czas realizacji podstawy programowej z obowiązkowych zajęć i oceniania.

§ 2

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość modyfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Mogą korzystać ze sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu.

§ 3

Dyrektor Szkoły  ustala we współpracy z nauczycielami ustalił tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas oraz dobór narzędzi, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży.

§ 4

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami określił formy i terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami.

§ 5

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

§ 6

Zasady pracy od 25 maca 2020 roku:

 1. Podstawowym narzędziem pracy i komunikacji z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny. Dopuszcza się również inne formy wspomagające takie jak: kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe, grupy społecznościowe.
 2. Od 25 maca 2020 roku wpisujemy tematy lekcji i odnotowujemy obecność (zalogowanie się dziecka lub rodzica na koncie ucznia w danym dniu) – czynności tej dokonuje nauczyciel, mający lekcję w danej klasie w danym dniu (kontroli dokonuje  wychowawca) o godzinie 20.00 każdego dnia. Zmobilizuje to uczniów do pracy w domu oraz umożliwi nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe wpisanie tematu zajęć (bez zaznaczenia frekwencji nie jest to możliwe).
 3. Nauczyciel decyduje o metodach komunikacji z uczniami. Mogą to być:
  1. zajęcia prowadzone online (wersja bezpośredniej komunikacji) w uzgodnionym terminie,
  2. przekazanie materiałów do zdalnej nauki zgodnie z planem zajęć za pomocą zakładki Terminarz i/ lub Wiadomości uczniom każdego dnia do godziny 8:00. Należy pamiętać o zaznaczeniu w każdym zadaniu domowym terminu wykonania zadania przez ucznia oraz opcji, w jaki sposób odesłać pracę zwrotną. Przed wysłaniem materiału w postaci linku należy sprawdzić jego zawartość. 
 4. W trakcie nauki zdalnej uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami,

celem wyjaśniania pojawiających się trudności lub jakichkolwiek niejasności.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest odpowiadać na wszystkie pytania uczniów i rodziców, dotyczące przedmiotu, którego naucza za pomocą modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od nauki).
 2. Należy pamiętać o indywidualizacji procesu nauczania, uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowywać sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym.
 3. Uczniom klas ósmych należy zapewnić warunki, w których mogą powtarzać

i utrwalać wiedzę niezbędną do egzaminów. Dla tych uczniów treści kształcenia

oraz ilość zadań z pozostałych przedmiotów powinna być ograniczona do wymagań koniecznych zapisanych w podstawach programowych z poszczególnych

 •  
 1. Rodzice dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną powinni być informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 2. Rodzice nadzorują czas korzystania ucznia z urządzeń elektronicznych. Konieczne są przerwy i odpoczynek od komputera, dlatego część zagadnień uczniowie otrzymują do samodzielnego opracowania w zeszytach lub w inny sposób.
 3. Rodzice sprawdzają wiadomości w dzienniku i utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy.
 4. Nauczyciel jest obowiązany do archiwizowania prac zwrotnych od uczniów i przechowania ich do końca sierpnia 2020.
 5. Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest monitorowanie prac przesyłanych przez uczniów - w razie braku kontaktu z jakimś uczniem należy poinformować  wychowawcę, który skontaktuje się z rodzicem i wyjaśni sprawę.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikowania ich wiedzy i umiejętności oraz zachowania:
 1. nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań, ale także za poprawność ich wykonania,
 2. możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów on-line oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi za pomocą komunikatorów elektronicznych
  w czasie rzeczywistym,
 3. ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki,
 4. wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w e-dzienniku.

Oceniać należy systematycznie. Do każdej oceny należy dodać  komentarz, który informuje ucznia za co ją otrzymał.

 1. Realizację zajęć dodatkowych (wpisanie tematu):

można odnotować tylko wtedy, gdy zaznaczymy frekwencję, zatem odnotowujemy ją po godzinie 20.00 zaznaczając frekwencję ustaloną przez nauczyciela przedmiotu/ specjalistę w zakładce Moduły- Dziennik zajęć dodatkowych oraz/ lub Narzędzia- dodatkowe godziny nauczyciela.

 1. Zadawanie prac uczniom z zajęć dodatkowych powinno się odbywać za pomocą zakładki Wiadomości.
 2. Działania pedagoga, oprócz kontynuacji dotychczasowych form wsparcia realizowanych na rzecz uczniów, powinny również obejmować zadania z zakresu profilaktyki problemów związanych z aktualną sytuacją, izolacją uczniów, rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, prospołecznych itd.

Formę, w jakiej zadania te będą realizowane należy dostosować do potrzeb i możliwości nauczyciela oraz uczniów i ich rodziców.
Mogą to być:

 1. czaty z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 2. zajęcia z uczniami on-line,
 3. rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami,
 4. opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy,
 5. prowadzenie komunikacji online z uczniami.

Kontakt z uczniami może odbywać się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów, dziennika elektronicznego, rozwiązań chmurowych itd.

 1. Pedagog, nauczyciel biblioteki, nauczyciele zajęć świetlicowych zobowiązani są do przygotowania materiałów wspierających, zachęcających do czytania książek, propozycji zabaw, filmów edukacyjnych, itp. i przekazywania ich administratorowi celem umieszczenia na Facebooku - raz w tygodniu.
 2. Nauczyciele zajęć świetlicowych, logopeda, pedagog, nauczyciel biblioteki dokumentują swoją pracę w menu Narzędzia w pozycji dodatkowe godziny nauczycieli – praca zdalna.
 3. Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej pracy w funkcjonujących w szkole zespołach i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.
 4. Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do rzetelnej i terminowej zdalnej realizacji zadań przydzielonych planem pracy szkoły, planem nadzoru pedagogicznego oraz programem wychowawczo – profilaktycznym.

§ 7

Ocenianie i klasyfikowanie podczas zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku

 1. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym sprawdzaniu wiedzy, możliwość weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu i indywidualną sytuację każdego ucznia uwarunkowaną ograniczeniami
  w związku z epidemicznym zagrożeniem.
 2. W trybie bieżącego oceniania ucznia ustala się następujący sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachowania, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
  w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
  1. W ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie
   i samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań i poprawność wykonywanych zadań.
  2. Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, sprofilowane na rozwój i pogłębiania wiedzy, a także przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
  3. Nauczyciel zadaje nie częściej niż dwa razy w tygodniu pracę domową podlegającą ocenie.
  4. Każdy uczeń powinien mieć możliwość zdobycia podczas zdalnego nauczania, co najmniej jednej oceny w miesiącu.
  5. Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów on-line oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi za pomocą komunikatorów elektronicznych
   w czasie rzeczywistym.
  6. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
  7. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w e-dzienniku.
  8. Jeżeli praca zdalna zostanie przedłużona, każdy uczeń powinien uzyskać wymaganą liczbę ocen do przeprowadzenia klasyfikacji - zgodnie z WSO.
 3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia, wpisując ocenę
  w e-dzienniku.

Klasyfikowanie w zdalnym nauczaniu

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
 2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły.
 3. Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie szkoły.
 4. Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia tego egzaminu.
 5. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 6. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy.
 7. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy może zostać przeprowadzony w formie zdalnej dostosowanej do warunków psychofizycznych i sprzętowych ucznia w uzgodnieniu z uczniem i rodzicem.

§ 8

Praca Rady Pedagogicznej

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół czynności Rady Pedagogicznej określone w przepisach dotyczących funkcjonowania szkoły mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca i obowiązuje do odwołania.

Zasady mogą ulec zmianie.

Dyrektor szkoły – Dominika Kulik

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny